privacyverklaring

Privacyverklaring

Rijschool Cornelique hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Rijschool Cornelique houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving , waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
–  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
–  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
–  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
–  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Rijschool Cornelique zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Rijschool Cornelique verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

–  Administratieve doeleinde.
–  Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
–  Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rijschool Cornelique de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–  Voornaam.
–  Tussenvoegsel.
–  Achternaam.
–  Adres.
–  Postcode en woonplaats.
–  Mobiel- en vaste telefoonnummer.
–  E-mail.
–  Geboorte datum.
–  Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Rijschool Cornelique opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode

–  Gedurende de looptijd van de overeenkomst  ( een gekochte pakket is vanaf de factuur datum max 36 maanden geldig, na deze tijd heeft men geen recht meer op, nog niet gebruikte lessen, toetsen en examens, ook de recht op terug betaling vervalt).

– Na de looptijd van de overeenkomst max. 7 jaar voor de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens via social media en website

Persoonsgegevens via social media en website worden door Rijschool Cornelique verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en).

–  In overleg met de (ex) leerling of diens ouder/wettelijk vertegenwoordigers.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is.

–  Informatie doorgeven van activiteiten die Rijschool Cornelique, dan wel de leerling op deze manier verwerkt wil hebben. De ( ex) leerling kan ten alle tijden aangeven dat hij/zij dit weer verwijderd wil hebben.
–  Naam en foto op de site dat je bent geslaagd.

Uw persoonsgegevens worden door Rijschool Cornelique opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode.

–  Gedurende de periode dat men aangemeld is en voor social media en website. Totdat Rijschool Cornelique dan wel de (ex)leerling besluit dat het moet worden verwijderd.

Verstrekken aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

–  Het verzorgen van de (financiële) administratie.
–  Het verzorgen van uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derde waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is ( bv. Politie) Wij kunnen alleen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen ( personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger, dit door middel van de algemene leveringsvoorwaarde van Rijschool Cornelique.

Beveiliging

Rijschool Cornelique hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

–  Alle personen die namens Rijschool Cornelique van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
–  Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
–  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
–  Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
–  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

Als Rijschool Cornelique uw persoonsgegevens verwerken, op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met ons!

Cornelique Wieriks,
Rijschool Cornelique,
Kuinderweg 9c
8305 AJ Emmeloord,
tel: 06-18927586
E-mail: info@rijschoolcornelique.nl
www.rijschoolcornelique.nl
KVK: 59315830